top of page
M8ZjrDOdU9SsmVC.jpeg

SKLEP INTERNETOWY 

We wszelkich sprawach związanych ze sklepem internetowym, można się z nami kontaktować

od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00 - 16.00

  • mailowo - pod adresem: mail.inventive@gmail.com

  • poprzez formularz kontaktowy na dole strony

  • telefonicznie - pod numerem: 510 205 626

  • osobiście - w Gzowie pod numerem 109

 

Kontaktując się z nami w sprawie złożonego zamówienia, dla ułatwienia, prosimy o podanie jego nazwy. Nazwa przedmiotu znajduje się w tytule i nagłówku maila, który otrzymali Państwo po złożeniu zamówienia.

REGULAMIN SKLEPU

Na niniejszej stronie internetowej funkcjonuje sklep internetowy Pracowni Inventive Upcycling, prowadzący sprzedaż online produktów Galerii oraz ich wysyłkę/dostawę.

Opłaty za złożone zamówienie można dokonać kartą płatniczą (kredytową), przelewem internetowym (płatności internetowe obsługuje firma PayU SA) lub poprzez platformę PayPal jak również osobiście w Pracowni w przypadku odbioru osobistego.  

Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu sklepu internetowego www.in-up.pl.

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy www.in-up.pl (zwany dalej "Sklepem") jest prowadzony przez:

Inventive TM sp. z o.o. ul. Sztygarów 8a, 04-851 Warszawa NIP: 5222709894 KRS 0000470485, Konto bankowe: mBank 56 1140 2004 0000 3902 7756 1892

dalej nazywanej "Sprzedającym".

1.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ 23 % podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają̨ kosztu dostawy, który obliczany jest każdorazowo na podstawie wagi towarów i formy dostawy, w oparciu o cennik dostaw.

 

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

2.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta

o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych – PayU, PayPal).
2.5 W przypadku niemożności dokonania przedpłaty za złożone zamówienie poprzez wymienione w punkcie 2.4 metody, Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:
Inventive TM sp. z o.o., ul. Sztygarów 8a, 04-851 Warszawa, Numer konta: mBank 56 1140 2004 0000 3902 7756 1892  podając w tytule przelewu nazwę przedmiotu z zamówienia.

2.6 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.7 Czas potrzebny na realizację zamówienia podany jest każdorazowo na stronie danego produktu. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy.

2.8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT) jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.

2.9 W przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy Odbioru Osobistego, dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta.

O skompletowaniu zamówienia i możliwości jego odebrania, Sprzedający poinformuje Kupującego w wysłanej na podany przez Klienta adres wiadomości e-mail.

 

3. REKLAMACJE, ZWROTY ZAKUPIONEGO TOWARU

 

REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

tj. Kodeksem cywilnym, który reguluje w całości stosunki sprzedaży konsumenckiej.

3.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru na własny koszt wraz z pisemną informacją, na adres Sprzedającego (Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica) z wykorzystaniem „FORMULARZA ZWROTU/REKLAMACJI TOWARU” z zaznaczeniem: "Reklamacja".

Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące te wady.

3.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt na własny koszt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY

3.5 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) z zastrzeżeniem ust. 3.11.

3.6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.5 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i dowodem zakupu (faktura VAT) na adres Sprzedającego (Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica) z wykorzystaniem „FORMULARZA ZWROTU / REKLAMACJI TOWARU” z zaznaczeniem: "Zwrot".

3.7 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna

w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

3.8 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

3.9 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (tj. towaru odesłanego przez Klienta).

3.10 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

3.11 Nie można zwrócić przedmiotów na których została umieszczona imienna dedykacja, lub przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie.

 

4. INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).

4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4.3 Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4.4 O ewentualnych zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Wszelkie zmiany wprowadzane będą̨ w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4.5 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

 

4.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego.

W razie wątpliwości czy sugestii, prosimy o kontakt pod adresem: mail.inventive@gmail.com.

Payment Methods
Contact
bottom of page